+420 227 227 227


Všeobecné obchodní podmínky


VOP

VOP

Všeobecné obchodní podmínky pro cestující

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví podmínky užívání platformy a aplikace Ucab.

Užívat platformu Ucab je možné jen na základě souhlasu s níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami:

1.     Definice

1.1.   Společnost Ucab – Ucab s.r.o., IČO 09829261, se sídlem A.M.Toskánské 440, 252 19 Drahelčice, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 343136;

1.2.   Partneři společnosti Ucab – zástupci, přidružené osoby, zprostředkovatelé plateb atd.;

1.3.   Platforma Ucab – technologie, která propojuje cestující s dopravci, kteří pak cestujícím poskytují přepravní služby;

1.4.   Aplikace Ucab – aplikace pro chytré telefony, která se používá k využívání služeb Ucab a je nedílnou součástí platformy Ucab;

1.5.   Ucab Business – služba společnosti Ucab pro podnikající fyzické, nebo právnické osoby pro účely správy a úhrady za jízdy absolvované cestujícími, kteří jsou k tomu oprávněni Zákazníkem;

1.6.   Quick Booker – speciální aplikace, která je nedílnou součástí platformy Ucab a umožňuje zákazníkovi poslat požadavek na poskytnutí přepravních služeb pro cestujícího;

1.7.   Cestující – fyzická osoba, která využívá aplikaci Ucab k vyžádání přepravních služeb;

1.8.   Cestující v rámci služby Quick Booker – fyzická osoba, která si vyžádá přepravní služby bez použití aplikace Ucab. Případné zmínky cestujících uvedené v této smlouvě zahrnují i cestující v rámci služby Quick Booker, není-li výslovně uvedeno jinak;

1.9.   Dopravce – poskytovatel přepravních služeb, jehož služby si lze vyžádat prostřednictvím aplikace Ucab nebo služby Quick Booker.

2.     Užívání platformy Ucab

2.1.   Společnost Ucab prostřednictvím platformy Ucab poskytuje služby zprostředkovatele taxislužby ve smyslu Zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Samotné přepravní služby poskytují dopravci na základě smlouvy o přepravě osob uzavřené s vámi jako s cestujícími. Dopravci poskytují přepravní služby samostatně jako nezávislí podnikatelé na vlastní účet a odpovědnost. Spory vyplývající ze spotřebitelských práv, nebo z plnění právních předpisů upravujících poskytování přepravních služeb se řeší výhradně mezi cestujícími a dopravci. Údaje týkající se dopravců a jejich přepravních služeb jsou k dispozici v aplikaci platformy Ucab, účtenky za jednotlivé přepravy a potvrzení o provedené přepravě jsou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou v profilu cestujícího.

2.2.   Během instalace aplikace Ucab bude číslo mobilního telefonu cestujícího spárováno s příslušným uživatelským účtem Ucab a uloženo do naší databáze. O změně čísla vašeho mobilního telefonu informujte společnost Ucab nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne změny, abychom mohli anonymizovat údaje vašeho uživatelského účtu. V případě neoznámení změny telefonního čísla riskujete, že vaše původní telefonní číslo bude mobilním operátorem přiděleno jiné osobě, která by si při užívání platformy Ucab mohla zobrazit vaše údaje uložené v aplikaci Ucab.

2.3.   Při užívání platformy Ucab si můžete zvolit, zda chcete zaplatit za přepravní službu dopravci hotově nebo využít bezhotovostní platbu přes aplikaci platformy Ucab. Platby za jízdy Ucab Business se řeší formou samostatné smlouvy týkající se tohoto typu cest. Platby zahrnují daně v příslušné sazbě, pokud musí být ze zákona účtovány. Platby mohou zahrnovat další příplatky, mýtné, přirážky, včetně rezervačního poplatku, nebo letištních přirážek.

3.     Propagační kódy

3.1.   Společnost Ucab vám může v rámci propagačních akcí zasílat propagační kódy, které lze použít jako slevu při objednání jízdy, a to na základě konkrétních podmínek, které jsou vždy stanoveny pro jednotlivé propagační akce. Datum uplynutí platnosti propagačního kódu bude vždy uvedeno v aplikaci Ucab, jakmile si propagační kód nahrajete do svého účtu.

3.2.   Společnost Ucab si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit jakýkoli propagační kód. To zahrnuje zejména kódy, u kterých se společnost Ucab domnívá, že jsou používány protiprávním nebo podvodným způsobem, kódy vystavené omylem a kódy po datu platnosti.

3.3.   U každé jízdy lze uplatnit pouze jeden propagační kód

4.     Platba přes aplikaci Ucab

4.1.   Za přepravní služby dopravců můžete zaplatit v hotovosti, bankovní kartou, případně s využitím dalších způsobů platby (např. Ucab Business), které vyžadují předchozí aktivaci v rámci platformy Ucab. V případě poskytování služby platby přes aplikaci Ucab vystupuje společnost Ucab jako zprostředkovatel platby pro dopravce. Vaše povinnost vůči dopravci bude splněna v okamžiku, kdy bude zadán příkaz k převodu finančních prostředků společnosti Ucab. Jakožto cestující jste povinni zajistit, aby platba řádně proběhla a abyste měl k dispozici na vámi uvedeném bankovním účtu finanční prostředky v dostatečné výši.

4.2.   Při bezhotovostních platbách za přepravní služby prostřednictvím platformy Ucab společnost Ucab nijak neodpovídá za případné náklady třetích stran související s platbami (např. náklady za bankovní poplatky). Tyto třetí strany vám mohou v souvislosti s platbou prostřednictvím platformy Ucab účtovat dodatečné poplatky při zpracování plateb. Na vámi zvolený způsob platby se mohou vztahovat další podmínky stanovené příslušným provozovatelem způsobu platby. Tímto prohlašujete, že jste se před využitím zvoleného způsobu platby s těmito podmínkami seznámil.

4.3.   Při bezhotovostních platbách přes aplikaci Ucab vaši platbu přijme společnost Ucab a následně platbu přepošle dopravci. Společnost Ucab si od vás může vyžádat další údaje k ověření způsobu platby.

4.4.   Společnost Ucab poskytuje podporu při řešení problémů s platbami přes aplikaci Ucab. Ohledně technické podpory související s platbami se obracejte na adresu: info@ucab.cz.

5.     Objednávání a rušení přepravních služeb

5.1.   Pokud si přes platformu Ucab objednáte přepravní službu a dopravce souhlasí s přijetím objednávky, považuje se přepravní služba za objednanou.

5.2.   Poté co dopravce potvrdí, že provede vaši jízdu, uzavřete s daným dopravcem samostatnou smlouvu o přepravě cestujícího, jejímž předmětem je zajištění přepravy cestujícího za podmínek, na kterých se s dopravcem dohodnete. Společnost Ucab přepravu nezajišťuje a není stranou vaší smlouvy uzavírané s příslušným dopravcem.

5.3.   Pokud dopravce informuje cestujícího o příjezdu vozidla na místo určení a cestující nebo osoby, pro které byla přeprava objednaná, nedorazí k vozidlu v přiměřené době, bude požadavek na poskytnutí přepravní služby považován za zrušený. Upozorňujeme, že dopravce se může rozhodnout zrušit váš požadavek na přepravu. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Ucab za takové situace není odpovědná.

5.4.   Jakmile dopravce přijede na místo určení a pošle vám upozornění o jeho příjezdu, dopravce může začít účtovat poplatek za čekání podle sazeb uvedených v platformě Ucab.

5.5.   Ke zrušení objednané jízdy dojde v případě, kdy dopravce přijme vaši objednávku a vy následně zrušíte objednanou přepravní službu. Bude-li požadavek na poskytnutí přepravní služby zrušen až po určité době od objednání přepravy, budete povinni uhradit storno poplatek.

5.6.   Pokud opakovaně zrušíte požadavek na poskytnutí přepravní služby během 24 hodin, můžeme na výstrahu dočasně zablokovat váš účet. Po více takových blokacích můžeme zablokovat váš účet i na delší dobu (např. 6 měsíců). Po uplynutí této doby můžete požádat o reaktivaci vašeho účtu a společnost Ucab vaši žádost posoudí, případné odblokování účtu záleží zcela na uvážení společnosti Ucab.

5.7.   Pokud jste si objednali přepravní službu přes platformu Ucab a způsobíte škodu na vozidle nebo vybavení vozidla dopravce (včetně zanechání skvrn, zašpinění vozidla nebo způsobení zápachu ve vozidle), má dopravce právo požadovat náhradu škody. Pokud náhradu škody dopravci neuhradíte, společnost Ucab může uplatňovat nároky jménem poskytovatele přepravních služeb, případně vám i zablokovat účet.

 

6.     Licence k užívání platformy Ucab

6.1.   Dokud budete dodržovat tyto všeobecné obchodní podmínky, zavazujeme se vám poskytovat odvolatelné a nevýhradní právo užívání platformy Ucab v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, oznámením o ochraně osobních údajů a podmínkami příslušného obchodu s mobilními aplikacemi. Toto právo k užívání platformy Ucab nesmíte převést ani k němu poskytnout podlicenci. V případě, že bude vaše právo užívat aplikaci Ucab zrušeno, bude zrušena i příslušná nevýhradní licence.

 

7.            Odpovědnost

7.1.   Společnost Ucab odpovídá za kvalitu poskytovaných přepravních služeb pouze v rozsahu povinností zprostředkovatele taxislužby stanovených Zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Společnost Ucab svojí kontrolní činností zajišťuje, že přepravní služba zprostředkovaná prostřednictvím platformy Ucab byla:

7.1.1.poskytnuta dopravcem, který v době poskytnutí přepravy není po dobu delší než 10 pracovních dnů držitelem příslušné koncese, nebo

7.1.2.provedena řidičem, který v době poskytnutí přepravy není po dobu delší než 10 pracovních dnů držitelem oprávnění řidiče taxislužby, nebo

7.1.3.provedena vozidlem, které není vozidlem cestujícího ani v době poskytnutí přepravy po dobu delší než 10 pracovních dnů vozidlem taxislužby.

7.1.4.Kromě plnění těchto zákonných povinností nemůžeme zaručit ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za kvalitu a bezvadnost poskytování přepravních služeb, které poskytují dopravci jako subjekty nezávislé na společnosti Ucab.

7.2.   Platforma Ucab je vám k dispozici „jak je“ a „jak je k dispozici“. Společnost Ucab nezaručuje ani negarantuje, že přístup k aplikaci Ucab bude fungovat bez chyb či přerušení. V případě chyb softwaru platformy Ucab se budeme snažit tyto chyby co nejdříve napravit. Vezměte ovšem na vědomí, že fungování platformy může být omezeno z důvodu příležitostného výskytu technických chyb a my nejsme schopni zaručit, že platforma Ucab bude fungovat za každých okolnosti.

7.3.   Společnost Ucab nezaručuje, že Vaše objednávka přepravní služby bude dopravcem přijata, jelikož poskytování přepravních služeb dopravci závisí výhradně na jejich chování a samostatné aktivitě. Proto nemůžeme zaručit, že v každou denní dobu bude k dispozici dopravce ochotný přijmout vaši objednávku.

7.4.   Vaše právo spotřebitele na vrácení peněz se nevztahuje na objednávky přes platformu Ucab. Podání žádosti o vrácení peněz za přepravní službu nepředstavuje vaše odstoupení od smlouvy, na jejímž základě bylo poskytnutí dané přepravní služby objednáno.

7.5.   Zavazujete se v plné výši odškodnit a zbavit společnost Ucab, její zaměstnance, nebo partnery společnosti Ucab odpovědnosti za jakékoli nároky či škody, které jim vzniknou v důsledku vašeho užívání platformy Ucab, nebo v důsledku využití přepravních služeb, které si zajistíte prostřednictvím platformy Ucab.

7.6.   Společnost Ucab, její zaměstnanci, nebo partneři společnosti Ucab nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která vám může vzniknout v souvislosti s užíváním platformy Ucab, nebo spoléháním se na jízdu sjednanou prostřednictvím platformy Ucab. V této souvislosti společnost Ucab zejména neodpovídá za žádné přímé či nepřímé škody na majetku či finanční škody, ušlý zisk, ztrátu zákazníků, zakázek, kontaktů, újmu na dobrém jméně, pověsti ani za žádnou škodu, která může vyplývat z narušení podnikání, ztráty nebo nepřesnosti dat ani za žádný jiný druh škod.

7.7.   Finanční odpovědnost společnosti Ucab v souvislosti s porušením licenční smlouvy je omezena na 500 EUR. Právo požadovat náhradu škody máte pouze tehdy, jestliže společnost Ucab porušila licenční smlouvu úmyslně. Společnost Ucab není žádným způsobem odpovědná za jednání či nejednání dopravce poskytujícího přepravní službu ani za škody, které dopravce způsobí cestujícímu.

7.8.   Společnost Ucab může s okamžitou platností kdykoli ukončit vaše užívání platformy Ucab, a to i bez sdělení důvodu, zejména v případě, že porušíte tyto všeobecné obchodní podmínky nebo pokud to budeme považovat za nezbytné v zájmu ochrany integrity společnosti Ucab nebo bezpečnosti dopravců.

8.     Další postupy při užívání platformy Ucab

8.1.   Kromě výše uvedených povinností zprostředkovatele taxislužby společnost Ucab neodpovídá za případné problémy s kvalitou přepravních služeb poskytnutých na základě objednávky prostřednictvím platformy Ucab, ani za skutečnost, že jsou tyto přepravní služby poskytovány v souladu se všemi právními předpisy.

8.2.   Očekáváme, že aplikaci Ucab budete užívat v dobré víře a budete se chovat slušně k dopravcům, kteří nabízejí své služby prostřednictvím platformy Ucab. Společnost Ucab si vyhrazuje právo zrušit váš účet, pokud porušíte ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo pokud budete jednat se zlým úmyslem, např. zadržováním platby za poskytnutí přepravní služby, podvod, neslušné chování k řidičům atd. V těchto případech může být váš účet platformy Ucab zrušen bez předchozího upozornění a bez sdělení důvodu jeho zrušení.

8.3.   Společnost Ucab si vyhrazuje právo požádat vás o vyplnění dotazníku ohledně vaší zpětné vazby, a to za účelem předávání podnětů a návrhů dopravcům, kteří tak mohou zlepšit kvalitu svých přepravních služeb.

8.4.   Společnost Ucab vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že platformu Ucab užívají pouze dopravci, kteří jsou ve své profesi poctiví a slušní k cestujícím a kteří dodržují právní předpisy upravující jejich činnost. Nejsme však ze své pozice zprostředkovatele taxislužby schopní zajistit, že každý poskytovatel přepravních služeb, kterého vyhledá platforma Ucab, bude vždy splňovat výše uvedená kritéria. Pokud vám bude poskytnuta sporná přepravní služba, informujte o tom příslušného dopravce, nebo naši zákaznickou podporu.

 9.     Změny Všeobecných obchodních podmínek

9.1.   Pokud dojde k zásadním změnám těchto všeobecných obchodních podmínek, budete o tom minimálně 7 dní předem informování e-mailem nebo formou upozornění zaslaného prostřednictvím platformy Ucab. V případě, že budete užívat aplikaci Ucab i po informování o změně všeobecných obchodních podmínek, budeme mít za to, že se změnami souhlasíte. V případě vašeho nesouhlasu se změněným zněním všeobecných obchodních podmínek máte právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu písemně vypovědět ve výpovědní době 7 dní.

 10.  Závěrečná ustanovení

10.1.              V případě, že dojde mezi společností Ucab a vámi ke vzniku spotřebitelského sporu z licenční smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může cestující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz. Všeobecné obchodní podmínky se budou řídit, vykládat a prosazovat v souladu s právními předpisy České republiky. Nebude-li možné případný spor vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy vyřešit smírně, bude daný spor s konečnou platností rozhodnut před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Pokud jsou ustanovení všeobecných obchodních podmínek uznána za nevymahatelná, nahradí smluvní strany daná ustanovení vymahatelnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu daného ustanovení.

Platnost a účinnost dne 1.června 2021.

Terms & Conditions

General business conditions for passengers

These general terms and conditions set out the terms of use of the Ucab platform and application. You may use the Ucab platform only with the agreement of the following general terms and conditions:

1. Definitions

1.1. The company Ucab - Ucab s.r.o., ID number 09829261, with its registered office at A.M.Točanské 440, 252 19 Drahelčice, registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, file number C 343136;

1.2. Ucab partners - agents, affiliates, payment intermediaries, etc .;

1.3. Ucab platform - a technology that connects passengers with carriers, who then provide transport services to passengers;

1.4. Ucab application - an application for smartphones, which is used to use Ucab services and is an integral part of the Ucab platform;

1.5. Ucab Business - a service of Ucab for business natural or legal persons for the purposes of administration and payment for journeys made by passengers who are authorized to do so by the Customer;

1.6. Quick Booker - a special application that is an integral part of the Ucab platform and allows the customer to send a request for the provision of transport services for a passenger;

1.7. Passenger - a natural person who uses the Ucab application to request transport services;

1.8. Quick Booker Passenger - A natural person who requests transportation services without using the Ucab application. Any references to passengers in this Agreement include Quick Booker passengers, unless expressly stated otherwise;

1.9. Carrier - a transport service provider whose services can be requested via the Ucab application or the Quick Booker service.

2. Using the Ucab platform

2.1. Through the Ucab platform, Ucab provides the services of a taxi service intermediary in the sense of Act No. 111/1994 Coll., On Road Transport, as amended. The transport services themselves are provided by the carriers on the basis of a contract for the carriage of passengers concluded with you as passengers. Carriers provide transport services independently as independent entrepreneurs on their own account and responsibility. Disputes arising from consumer rights or from the fulfillment of legal regulations governing the provision of transport services are resolved exclusively between passengers and carriers. Data concerning carriers and their transport services are available in the Ucab platform application, receipts for individual transports and confirmation of the performed transport are sent to the e-mail address specified in the passenger's profile.

2.2. During the installation of the Ucab application, the passenger's mobile phone number will be paired with the relevant Ucab user account and stored in our database. Notify Ucab of any change in your mobile phone number no later than 5 days from the date of the change so that we can anonymize your user account details. If you do not notify the change of phone number, you risk that your original phone number will be assigned by your mobile operator to another person who could view your data stored in the Ucab application when using the Ucab platform.

2.3. When using the Ucab platform, you can choose whether you want to pay for the transport service to the carrier in cash or use cashless payment via the Ucab platform application. Payments for Ucab Business trips are handled in the form of a separate contract for this type of trip. Payments include taxes at the appropriate rate if they must be charged by law. Payments may include additional surcharges, tolls, surcharges, including booking fees, or airport surcharges

3. Promotional codes

3.1. As part of promotions, Ucab may send you promotional codes that can be used as a discount when ordering a ride, based on specific conditions that are always set for each promotion. The promotional code expiration date will always be listed in Ucab once you upload the promotional code to your account.

3.2. Ucab reserves the right to cancel any promotional code at any time and for any reason. This includes, in particular, codes that Ucab believes are being used illegally or fraudulently, codes issued in error, and codes after the expiration date.

3.3. Only one promotional code can be applied per ride.

4. Payment via Ucab application

4.1. You can pay for the transport services of carriers in cash, by bank card, or by using other payment methods (eg Ucab Business), which require prior activation within the Ucab platform. In the case of providing a payment service via the Ucab application, Ucab acts as a payment intermediary for the carrier. Your obligation to the carrier will be fulfilled when the order to transfer funds to Ucab is issued. As a passenger, you are obliged to ensure that the payment is made correctly and that you have sufficient funds in your bank account.

4.2. In the case of non-cash payments for transport services via the Ucab platform, Ucab is in no way responsible for any third party costs related to the payments (eg costs for bank charges). These third parties may charge you additional payment processing fees in connection with your Ucab payment. Additional terms set by your payment method provider may apply to the form of payment you choose. You hereby declare that you have read these terms and conditions before using your chosen payment method.

4.3. For non-cash payments via the Ucab application, your payment will be accepted by Ucab and then forwarded to the carrier. Ucab may request additional information from you to verify your payment method.

4.4. Ucab provides support for resolving Ucab payment issues. For technical support related to payments, please contact: info@ucab.cz.

5. Ordering and canceling transport services

5.1. If you order a transport service via the Ucab platform and the carrier agrees to accept the order, the transport service is considered ordered.

5.2. After the carrier confirms that he will carry out your journey, you will enter into a separate contract with the carrier for the carriage of a passenger, the purpose of which is to ensure the carriage of a passenger under conditions to be agreed with the carrier. Ucab does not provide transportation and is not a party to your contract with the carrier.

5.3. If the carrier informs the passenger of the arrival of the vehicle at the destination and the passenger or the person for whom the carriage has been ordered does not arrive at the vehicle within a reasonable time, the request for the provision of the transport service will be considered canceled. Please note that the carrier may decide to cancel your shipping request. Please note that Ucab is not responsible for such situations.

5.4. As soon as the carrier arrives at its destination and sends you a notification of its arrival, the carrier may start charging a waiting fee at the rates indicated in the Ucab platform.

5.5. The ordered trip will be canceled if the carrier accepts your order and you subsequently cancel the ordered transport service. If the request for the provision of the transport service is canceled only after a certain time from ordering the transport, you will be obliged to pay a cancellation fee.

5.6. If you repeatedly cancel your shipping request within 24 hours, we may temporarily suspend your account upon alert. After several such blockings, we may block your account for a longer period of time (eg 6 months). After this time, you can request a reactivation of your account and Ucab will review your request; any unblocking of the account is at Ucab's sole discretion.

5.7. If you have ordered a transport service via the Ucab platform and you cause damage to the vehicle or the vehicle's vehicle equipment (including leaving stains, soiling the vehicle or causing odors in the vehicle), the carrier has the right to claim damages. If you do not pay compensation to the carrier, Ucab may assert claims on behalf of the transport service provider, or even block your accoun

6. License to Use the Ucab Platform

6.1. As long as you comply with these general terms and conditions, we undertake to grant you a revocable and non-exclusive right to use the Ucab platform in accordance with these general terms and conditions, the privacy notice and the terms of the relevant mobile application store. You may not transfer or sublicense this right to use the Ucab Platform. In the event that your right to use the Ucab application is revoked, the relevant non-exclusive license will also be revoked.

7. Responsibility

7.1. Ucab is responsible for the quality of the provided transport services only to the extent of the obligations of the taxi service intermediary stipulated by Act No. 111/1994 Coll., On Road Transport, as amended. Through its control activities, Ucab ensures that the transport service mediated through the Ucab platform was:

7.1.1. provided by a carrier who is not the holder of the relevant concession for more than 10 working days at the time the service is provided, or

7.1.2. performed by a driver who is not a holder of a taxi driver's license for more than 10 working days at the time the service is provided, or

7.1.3. carried out by a vehicle which is not the passenger's vehicle, even at the time the transport is provided for a period longer than 10 working days by a taxi vehicle.

7.1.4. In addition to fulfilling these legal obligations, we cannot guarantee or assume any responsibility for the quality and integrity of the provision of transportation services provided by carriers as entities independent of Ucab.

7.2. The Ucab platform is available to you "as is" and "as available". Ucab does not warrant or guarantee that access to Ucab will be error-free or interrupted. In the case of Ucab platform software errors, we will try to fix these errors as soon as possible. Please note, however, that the operation of the Platform may be limited due to the occasional occurrence of technical errors and we are not able to guarantee that the Ucab Platform will function in all circumstances.

7.3. Ucab does not guarantee that your order for the transport service will be accepted by the carrier, as the provision of transport services to the carrier depends solely on their behavior and independent activity. Therefore, we cannot guarantee that a carrier will be available at all times of the day to accept your order.

7.4. Your consumer's right to a refund does not apply to orders through the Ucab platform. Applying for a refund for a transport service does not constitute your withdrawal from the contract under which the provision of the transport service was ordered.

7.5. You agree to indemnify and hold harmless Ucab, its employees, or Ucab's partners from liability for any claims or damages incurred by them as a result of your use of the Ucab Platform or as a result of your use of the transportation services you provide through the Ucab Platform.

7.6. Ucab, its employees or Ucab partners shall not be liable for any damages you may suffer in connection with your use of the Ucab platform or your reliance on driving arranged through the Ucab platform. In this connection, Ucab is not liable in particular for any direct or indirect damage to property or financial damage, lost profits, loss of customers, orders, contacts, damage to reputation, reputation or any damage that may result from business disruption, loss or inaccuracy data or for any other type of damage.

7.7. Ucab's financial liability for breach of the license agreement is limited to EUR 500. You have the right to claim damages only if Ucab has intentionally breached the license agreement. Ucab shall not be liable in any way for the actions or omissions of the carrier providing the transport service or for damages caused by the carrier to the passenger.

7.8. Ucab may terminate your use of the Ucab Platform at any time with immediate effect, even without giving a reason, in particular if you violate these Terms and Conditions or if we deem it necessary to protect the integrity of Ucab or the safety of carriers.

8. Other procedures when using the Ucab platform

8.1. In addition to the above obligations of the taxi service provider, Ucab is not responsible for any problems with the quality of the transport services provided on the basis of the Ucab platform, nor for the fact that these transport services are provided in accordance with all legal regulations.

8.2. We expect you to use Ucab in good faith and to behave decently towards carriers that offer their services through the Ucab platform. Ucab reserves the right to terminate your account if you violate the provisions of these Terms and Conditions or if you act in bad faith, such as withholding payment for the provision of transportation services, fraud, improper behavior towards drivers, etc. In these cases, your Ucab account may be canceled without prior notice and without giving the reason for its cancellation.

8.3. Ucab reserves the right to ask you to complete a feedback form for your feedback in order to forward suggestions and proposals to carriers who can improve the quality of their transportation services.

8.4. Ucab makes every effort to ensure that the Ucab platform is used only by carriers who are honest and respectful of passengers in their profession and who comply with the laws governing their activities. However, as a taxi operator, we are not able to ensure that every transport service provider that the Ucab platform seeks will always meet the above criteria. If you are provided with a disputed shipping service, please notify the appropriate carrier or our customer support.

9. Changes to the General Terms and Conditions

9.1. If there are any fundamental changes to these general terms and conditions, you will be notified at least 7 days in advance by e-mail or in the form of a notification sent via the Ucab platform. If you continue to use the Ucab application after being notified of a change in the General Terms and Conditions, we will consider that you agree to the changes. In the event of your disagreement with the amended wording of the General Terms and Conditions, you have the right to reject the change and to terminate your obligation for this reason in writing with 7 days' notice.

10. Final provisions

10.1. In the event that a consumer dispute arises between Ucab and you from the license agreement, which cannot be resolved by mutual agreement, the passenger may file a proposal for out-of-court settlement of such a dispute to a designated out-of-court settlement body for consumer disputes, which is: Czech Trade Inspection Authority - ADR department, Štěpánská 15, 120 00 Prague 2, web: adr.coi.cz. The General Terms and Conditions will be governed by, construed and enforced in accordance with the laws of the Czech Republic. If it is not possible to settle any dispute arising from these general terms and conditions or the contract amicably, the dispute will be finally decided before the competent court of the Czech Republic. If the provisions of the General Terms and Conditions are recognized as unenforceable, the contracting parties shall replace those provisions with enforceable provisions that are as close as possible to the meaning and purpose of the provision.

Validity and effectiveness  on June 1, 2021.
GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů zákazníků platformy Ucab

1.   Správce osobních údajů Ucab s.r.o.,kterou zastupuje pan Filip Benda, jednatel společnosti

Sídlo A.M.Toskánské 440, 252 19 Drahelčice

IČO 098 29 261 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 343136 (dále jen „Správce“), je správcem osobních údajů subjektů zpracovávaných v rámci těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“).

 Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Počínaje dnem 25. května 2018 jsou osobní údaje subjektů zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů.

 2.   Rozsah a účel zpracování osobních údajů správcem

2.1          Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje Subjektu:

2.1.1                jméno a příjmení, rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo

2.1.2                platební údaje,

2.1.3                poloha cestujícího,

2.1.4                doba a cíl cesty

2.1.5                identifikační údaje:

2.1.5.1              telefonu s aplikací Ucab, nebo

2.1.5.2               počítače s aplikací Ucab

2.1.6                informace o sporech a hodnocení řidičů

2.1.7                další údaje veřejně dostupné.

2.2       Hlavní důvod zpracování osobních údajů Subjektů Správcem, je propojení cestujících s řidiči, kteří tak mohou pomoci cestujícím pohybovat se efektivněji po městech.

2.3       Řidičům Správce zobrazuje údaje:

2.3.1             o poloze cestujícího.

2.3.2             telefonní číslo cestujícího za účelem zajištění efektivního vyzvednutí cestujícího.

2.4       Údaje o poloze jsou shromažďovány pouze v době, kdy je aplikace Ucab aktivní.

2.5       Údaje o poloze mohou být použity k řešení problémů s kvalitou v souvislosti s přepravními službami.

2.6       Kontaktní údaje používá Správce k upozorňování cestujících na aktualizace aplikace Ucab.

2.7       Správce shromažďuje údaje o jízdních trasách absolvovaných řidiči a cestujícími z důvodu geografického pokrytí, a to za účelem doporučování nejefektivnějších tras řidičům.

2.8       Vaše jméno, telefonní číslo a e-mail používá Správce ke komunikaci s vámi.

2.9       Platební údaje Správce zjišťuje pro účely zpracování platby cestujících za přepravní služby řidiče.

2.10    Údaje ze zákaznické podpory jsou shromažďovány individuálně a ukládány pro účely řešení sporů a problémů s kvalitou služeb.

2.11    Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služby sjednané s cestujícími.

2.12    Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které cestující poskytnou v průběhu instalace a používání aplikace Ucab.

2.13    Předpokladem pro používání služby Ucab je souhlas cestujících se zpracováním identifikačních údajů a údajů o poloze.

2.14    Osobní údaje mohou být taktéž zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu, např. pro účely vyšetřování a odhalování podvodných plateb.

3.         Přístup k údajům zpracovávaných Správcem

 3.1       Správce chrání a zajišťuje bezpečnost Vašich osobních údajů.

3.2       Svědomitě a pečlivě vybírá své partnery, kterým tato data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití.

3.3       Vaše osobní údaje jsou sdělovány pouze řidičům, kteří přijali Vaši objednávku.

3.4       Řidiči uvidí jméno cestujícího, údaje o poloze, telefonní číslo.

3.4.1                Po poskytnutí přepravní služby bude jméno a telefonní číslo cestujícího řidiči dostupné po dobu 24 hodin. To může být nezbytné, pokud řidiči potřebují vyřešit různé záležitosti v souvislosti s poskytováním služeb, např. kontaktovat cestujícího, pokud něco zapomněl ve vozidle.

3.4.2                Zpětná vazba cestujících ohledně kvality služby řidiče je anonymní a řidiči neobdrží jméno a telefonní číslo cestujícího, který udělil hodnocení řidiči a poskytl zpětnou vazbu.

3.5       V závislosti na lokalitě řidiče mohou být osobní údaje sdělovány partnerům Správce.

3.5.1                Žádný z partnerů Správce nesmí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny.

3.6       Řidiči nejsou oprávněni využívat Vaše údaje k soukromým účelům, tj. uchovávat si Vaše kontaktní údaje.

3.7       Řidiči musí dodržovat pravidla a podmínky zpracování osobních údajů cestujících uvedené v bodě 6 Zásad ochrany osobních údajů pro řidiče.

3.8       Cestující nesmí zpracovávat osobní údaje řidičů bez našeho souhlasu.

3.9       Žádného řidiče nesmíte kontaktovat ani shromažďovat, zaznamenávat, uchovávat, zpřístupňovat, využívat ani analyzovat osobní údaje poskytnuté řidičem nebo osobní údaje, které jsou vám přístupné přes aplikaci Ucab, za žádným jiným účelem než za účelem poskytování přepravních služeb.

3.10    Dalšími Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, mohou být:

3.10.1             poskytovatelé IT služeb,

3.10.2             dopravci

3.10.3             poskytovatelé účetních služeb

3.10.4             poskytovatelé auditorských služeb

3.10.5             poskytovatelé právních služeb

3.10.6             a dalších obdobných služeb na základě smluvního či jiného právního vztahu.

 4.         Doba uchování zpracovávaných údajů Správcem

 4.1       Správce zpracovává Vaše osobní údaje po dobu níže specifikovanou od udělení tohoto souhlasu, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

4.2       Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak dlouho budete mít aktivní účet cestujícího.

4.3       V případě zrušení účtu budou osobní údaje vymazány z databází, pokud je nebude nezbytné uchovávat pro účely vedení účetnictví, řešení sporů nebo prevence podvodů.

4.4       Bude-li váš účet zrušen, vaše finanční údaje zůstanou uloženy ještě po dalších 3 roky od poslední cesty.

4.5       Údaje nezbytné pro účely vedení účetnictví budou uloženy po dobu 10 let.

4.6       V případě podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu, podvodu nebo poskytnutí nepravdivých informací budou údaje uloženy po dobu 10 let.

4.7       V případě sporů budeme údaje uchovávat, dokud nebude nárok uspokojen nebo do data promlčení nároků.

4.8       Na požadavek na výmaz a předání osobních údajů zaslaný e-mailem:

4.8.1                bude Správce reagovat do 30 dnů

4.8.2                uvede lhůtu na výmaz a předání

4.8.3                v důsledku požadavku na výmaz nebudete moci používat aplikaci Ucab prostřednictvím účtu, který požadujete zrušit

4.9       Údaje ohledně historie cest budou uloženy po dobu 3 let a pak budou anonymizovány.

4.10    Odinstalování aplikace Ucab z vašeho zařízení nevede k vymazání vašich osobních údajů.

5.         Zabezpečení zpracovávaných údajů

 5.1       Správce chrání Vámi poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

5.2       Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útokům.

5.3       Správce používá taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení, aby pokud možno nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům.

5.4       Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

5.5       Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze osoby oprávněné k zacházení s osobními údaji.

5.6       Pouze oprávnění zaměstnanci Správce a jeho partnerů mají přístup k osobním údajům a k těmto údajům smí přistupovat pouze pro účely řešení záležitostí souvisejících s používáním služby Ucab (včetně sporů týkajících se přepravních služeb).

6.         Přímý marketing

6.1       Vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo bude Správce používat k zasílání sdělení v rámci přímého marketingu pouze v případě, že jste tomu udělili svůj souhlas přes webové stránky správce nebo přes aplikaci Ucab.

6.2       Sdělení v rámci přímého marketingu může Správce personalizovat s využitím informací o tom, jak používáte služby společnosti Ucab.

6.3       Pokud si již nepřejete dostávat sdělení v rámci přímého marketingu, klikněte na odkaz v zápatí e-mailu Správce nebo v profilu v aplikaci Ucab.

7.         Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@ucab.cz

8.         Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete Správci dobrovolně, v souvislosti s dobrovolným uzavřením smlouvy/zřízením účtu v aplikaci Ucab z Vaší strany se Správcem. Pokud nebude Váš souhlas poskytnut, bohužel nebude možno platně uzavřít smlouvu se Správcem.

9.         Práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

9.1       Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

9.1.1                právo svůj souhlas kdykoli odvolat (pouze však u těch osobních údajů, které nejsou zpracovávány na základě zákonných požadavků)

9.1.2                právo osobní údaje opravit či doplnit v aplikaci Ucab,

9.1.3                právo požadovat omezení zpracování,

9.1.4                právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,

9.1.5                právo požadovat přenesení osobních údajů (včetně práva bezplatně získat své zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu),

9.1.6                právo na přístup k osobním údajům,

9.1.7                právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,

9.1.8                právo na výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva být „zapomenut“),

9.2       Případně též další práva stanovená v Zákoně o ochraně osobních údajů a Nařízení

9.3       Výše uvedené žádostí a/nebo vyrozumění musí obsahovat údaje o jménu a e-mailové adrese Subjektu za účelem ověření, že taková žádost a/nebo vyrozumění skutečně pochází od daného Subjektu.

9.4       Pokud Správce obdrží Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud Správce nepřijme příslušné opatření, o které požádáte, je povinen Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že v určitých případech stanovených Nařízením není Správce povinen a zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, především protože se opakuje. V takových případech Vám může Správce uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

10.       Kontaktní údaje Správce

10.1    V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese info@ucab.cz

10.2    v této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

11.       Nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv

11.1    V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11.2    Za účelem co nejrychlejšího a nejsnazšího vyřešení všech záležitostí týkajících se soukromí doporučujeme předtím, než se obrátíte na úřady, nejprve poslat veškeré stížnosti či dotazy na Správce.

Platnost a účinnost dne 1.června 2021

GDPR

Principles of processing and protection of personal data of Ucab platform customers

1. Personal data controller Ucab s.r.o. represented by Mr. Filip Benda, CEO of headquarters A.M.Toskanske 440, 252 19 Drahelčice ID 098 29 261 the company is registered in the Commercial Register kept at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 343136 (hereinafter referred to as the “Administrator”), is the administrator of personal data of entities processed within the framework of these Principles of Processing and Protection of Personal Data (hereinafter referred to as the “Principles”). The controller processes personal data of entities in accordance with Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data, as amended (hereinafter referred to as the "Personal Data Protection Act"). From 25 May 2018, personal data of entities are processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on Personal Data Protection) (hereinafter referred to as the “Regulation”), and in accordance with all legal regulations that will replace the Personal Data Protection Act in the future.

2. Scope and purpose of personal data processing by the controller 2.1 The Administrator processes in particular the following personal data of the Entity:

2.1.1 name and surname, birth number, e-mail address, telephone number

2.1.2 payment details,

2.1.3 passenger position,

2.1.4 time and destination of the journey

2.1.5 identification data:

2.1.5.1 a phone with the Ucab application, or

2.1.5.2 computers with Ucab application

2.1.6 information on disputes and driver evaluation

2.1.7 other data publicly available. 2.2 The main reason for the processing of personal data of Entities by the Administrator is the connection of passengers with drivers, who can thus help passengers to move more efficiently around cities.

2.3 The administrator displays the following information to the drivers: 2.3.1 on the position of the passenger.

2.3.2 the passenger's telephone number in order to ensure efficient collection of the passenger.

2.4 Location data is only collected when Ucab is active.

2.5 Location data can be used to address quality issues related to transport services.

2.6 Contact details are used by the Administrator to notify passengers of Ucab updates.

2.7 The administrator collects data on the routes traveled by drivers and passengers due to geographical coverage, in order to recommend the most efficient routes to drivers. 2.8 Your name, telephone number and e-mail are used by the Administrator to communicate with you.

2.9 Payment data For the purposes of processing passengers' payments for the driver's transport services, the Administrator shall ascertain the driver's services.

2.10 Customer support data is collected individually and stored for the purpose of resolving disputes and quality of service issues.

2.11 Personal data is processed for the purpose of providing a service agreed with passengers.

2.12 The Administrator collects and processes personal data that passengers provide during the installation and use of the Ucab application.

2.13 The precondition for using the Ucab service is the consent of passengers to the processing of identification data and location data.

2.14 Personal data may also be processed for reasons of legitimate interest, eg for the purpose of investigating and detecting fraudulent payments.

3. Access to data processed by the Administrator

3.1 The administrator protects and ensures the security of your personal data.

3.2 He conscientiously and carefully selects his partners to whom he entrusts this data and who are able to ensure such technical and organizational security of your personal data that there can be no unauthorized or accidental access to personal data or their other misuse.

3.3 Your personal data is communicated only to the drivers who have accepted your order.

3.4 Drivers will see the passenger's name, location details, phone number.

3.4.1 Once the service has been provided, the passenger's name and telephone number will be available to the driver for 24 hours. This may be necessary if drivers need to resolve various issues related to the provision of services, such as contacting a passenger if they have forgotten something in the vehicle.

3.4.2 Passenger feedback on the quality of the driver's service is anonymous and the driver will not receive the name and telephone number of the passenger who gave the rating to the driver and provided the feedback.

3.5 Depending on the driver's location, personal data may be communicated to the Administrator's partners.

3.5.1 None of the Administrator's partners may use the provided personal data for any purposes other than those for which they were made available to them.

3.6 Drivers are not entitled to use your data for private purposes, ie to keep your contact details.

3.7 Drivers must comply with the rules and conditions for the processing of passengers' personal data set out in point 6 of the Driver Privacy Policy.

3.8 Passengers may not process drivers' personal data without our consent.

3.9 You may not contact or collect, record, store, make available, use or analyze any driver-provided personal data or personal data accessible to you via the Ucab application for any purpose other than the provision of transport services.

3.10 Other Third Parties that may have access to your personal data may be:

3.10.1 IT service providers,

3.10.2 carriers

3.10.3 accounting service providers 3.10.4 audit service providers

3.10.5 legal service providers

3.10.6 and other similar services on the basis of a contractual or other legal relationship.

4. Retention period of processed data by the Administrator

4.1 The controller processes your personal data for the period specified below from the time of granting this consent, unless your consent to the processing of personal data is revoked by you.

4.2 Your personal data will be stored as long as you have an active passenger account.

4.3 In the event of account cancellation, personal data will be deleted from the databases, unless it is necessary to keep them for accounting, dispute resolution or fraud prevention purposes.

4.4 If your account is canceled, your financial data will remain stored for another 3 years from the last trip. 4.5 The data necessary for accounting purposes will be stored for a period of 10 years.

4.6 In case of suspicion of committing an offense or a criminal offense, fraud or providing false information, the data will be stored for a period of 10 years.

4.7 In the event of disputes, we will retain the data until the claim is satisfied or until the expiration date of the claims.

4.8 Upon request for deletion and transfer of personal data sent by e-mail:

4.8.1 the Administrator will respond within 30 days

4.8.2 specify the period for deletion and handover

4.8.3 Due to the deletion request, you will not be able to use the Ucab application through the account you request to cancel

4.9 Travel history data will be stored for 3 years and then anonymised. 4.10 Uninstalling Ucab from your device does not delete your personal data.

5. Security of processed data

5.1 The administrator protects the personal data provided by you to the maximum extent possible using modern technologies that correspond to the level of technical development.

5.2 The administrator regularly checks the system for vulnerabilities and attacks.

5.3 The administrator uses security measures that, given the current state of technology, provide sufficient security to prevent, if possible, unauthorized access to your personal data.

5.4 The security measures taken are regularly updated.

5.5 Only persons authorized to handle personal data have access to your personal data.

5.6 Only authorized employees of the Administrator and its partners have access to personal data and may only access this data for the purpose of resolving issues related to the use of the Ucab service (including disputes concerning transport services).

6. Direct marketing

6.1 The Administrator will only use your e-mail address and / or telephone number to send direct marketing communications if you have given your consent via the Administrator's website or via the Ucab application.

6.2 Direct Marketing Communications may be personalized by the Administrator using information about how you use Ucab's services.

6.3 If you no longer wish to receive direct marketing communications, click on the link in the footer of the Admin email or in the Ucab profile.

7. Withdrawal of consent to the processing of personal data

You can revoke your voluntarily granted consent to the processing of personal data at any time free of charge by sending an e-mail message to the address: info@ucab.cz

8. Granting consent to the processing of personal data

You provide your personal data to the Administrator voluntarily, in connection with the voluntary conclusion of a contract / establishment of an account in the Ucab application on your part with the Administrator. Unfortunately, if your consent is not provided, it will not be possible to validly conclude a contract with the Administrator.

9. Rights in connection with the protection of your personal data

9.1 In relation to your personal data, you have in particular the following rights:

9.1.1 the right to withdraw your consent at any time (but only for those personal data which are not processed on the basis of legal requirements)

9.1.2 the right to correct or supplement personal data in the Ucab application,

9.1.3 the right to request processing restrictions,

9.1.4 the right to object or process a complaint in certain cases,

9.1.5 the right to request the transfer of personal data (including the right to obtain their processed personal data free of charge in a structured, commonly used and machine-readable format),

9.1.6 the right of access to personal data,

9.1.7 the right to be informed of a breach of personal data security in certain cases,

9.1.8 the right to delete personal data in certain cases (including the right to be "forgotten"),

9.2 Alternatively, other rights stipulated in the Personal Data Protection Act and the Regulation

9.3 The above requests and / or notifications must include details of the name and e-mail address of the Entity in order to verify that such a request and / or notification actually comes from the Entity.

9.4 If the Administrator receives your request in the sense of the previous paragraph, it will inform you of the measures taken without undue delay and in any case no later than one month from the receipt of the request. This period may be extended by a further two months if necessary and in view of the complexity and number of applications. If the Administrator does not take the appropriate measure you request, he is obliged to inform you immediately and no later than one month from the receipt of the request of the reasons for not taking action. In this connection, we would like to draw your attention to the fact that in certain cases stipulated by the Regulation, the Administrator is not obliged to comply with all or part of your request. This will be the case in particular if your request is manifestly unfounded or disproportionate, in particular because it is repeated. In such cases, the Administrator may charge you a reasonable fee taking into account the administrative costs associated with providing the required information or communication or taking the required actions, or refusing to comply with the request.

10. Contact details of the Administrator

10.1 In case of any question about the protection of personal data or revocation of consent to further processing of your personal data, please contact us at our e-mail address info@ucab.cz

10.2 In this context, we would like to inform you that we may require you to prove your identity to us in an appropriate manner so that we can verify your identity. This is a precautionary measure to prevent unauthorized access to your personal information.

11. Remedies in case of violation of your rights

11.1 In the event of a breach of your rights associated with the processing of your personal data, you may lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection (www.uoou.cz).

11.2 In order to resolve all privacy issues as quickly and easily as possible, we recommend that you first send any complaints or inquiries to the Administrator before contacting the authorities.

Validity and effectiveness on June 1, 2021